News Release

Tiv Tauj: Jodi Halvorson, 916-738-6609 Jodi.Halvorson@usda.gov

Kev Suav Cov Pej Xeem Txog Kev Cog Qoob Loo Xyoo 2022 Lub Lim Tiam Tom Ntej Lub Ob Hlis Ntuj Tim 6

WASHINGTON, Lub Ib Hlis Ntuj Tim 30, 2023 – Teb Chaws Mes Kas Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Cog Qoob Loos (The U.S. Department of Agriculture, USDA) Qhov Kev Pab Cuam Kev Txheeb Cais Kev Cog Qoob Loo Hauv Teb Chaws (National Agricultural Statistics Service, NASS) ceeb toom rau cov neeg ua liaj ua teb thiab cov tswv liaj teb hauv peb lub teb chaws tias hnub kawg txhawm rau los teb rau Kev Suav Cov Pej Xeem Txog Kev Cog Qoob Loo Xyoob 2022 yog Lub Ob Hlis Ntuj Tim 6 Cov neeg tsim khoom tuaj yeem teb rov qab hauv online ntawm agcounts.usda.gov los sis hauv kev xa ntawv.

Lub hli tas los, NASS tau xa daim ntawv nug txog Kev Suav Cov Pej Xeem Txog Kev Cog Qoob Loo rau txhua tus neeg tsim khoom kev cog qoob loos paub hauv Teb Chaws Mes Kas thiab Teb Chaws Puerto Rico. Kev suav cov pej xeem txog kev cog qoob loo tsuas yog ua ib zaug hauv txhua tsib lub xyoos twg, uas yog muab tag nrho cov as khauj ntawm cov liaj teb thiab cov tswv liaj teb hauv teb chaws thiab cov neeg ua hauj lwm txog yam ntawd. Teb rau Kev Suav Cov Pej Xeem Txog Kev Cog Qoob Loo yog xav tau los ntawm tsoom fwv txoj cai lij choj raws li Lub Npe 7 USC 2204(g) Txoj Cai Lij Choj Rau Pej Xeem 105-113. Tib txoj cai lij choj uas xav kom NASS khaws cov tib neeg ua hauj lwm cov ntaub ntawv tag nrho cia tsis pub lwm tus paub, kev siv cov ntaub ntawv tsuas yog txhawm rau lub hom phiaj kev txheeb cais, thiab luam tawm hauv daim ntawv foos sau ua ke kom tsis txhob nthuav tawm tus kheej ntawm ib tus neeg tsim khoom los sis kev ua liaj ua teb.

NASS Tus Thawj Tswj Hwm Hubert Hamer tau hais tias "ntawm kev koom nrog hauv Kev Suav Cov Pej Xeem Txog Kev Cog Qoob Loo Xyoo 2022, ua rau cov neeg tsim khoom pom txog tus nqi thiab qhov tseem ceeb ntawm kev cog qoob loo hauv As Mes Kas. "Lub teb chaws no tshuav nqi ntau heev rau peb cov neeg ua liaj ua teb thiab cov tswv liaj teb rau kev muab zaub mov, pluas noj, zaub mov uas muaj fiber ntau, thiab lwm yam uas muaj kev nyab xeeb thiab muaj txiaj ntsig zoo. Txhawm rau kom qhia zaj keeb kwm no, peb yuav tsum tau hnov los ntawm peb cov neeg ua liaj ua teb thiab cov tswv liaj teb, txawm tias lawv yuav cog qoob cog loo ntau los sis tsawg los xij. Yog tias koj twb tau teb lawm los, kuj ua tsaug. Yog tias tsis teb, kuv xav kom koj teb rov qab hnub no. "

Kev Suav Pej Xeem Txog Kev Cog Qoob Loo kuj tseem yog cov ntaub ntawv tau los uas sib koom ua ke, duav roos, thiab ncaj ncees uas tsuas yog muaj ib lub nkaus xwb nyob rau hauv lub teb chaws rau txhua lub xeev, lub cheeb tsam nroog, thiab thaj chaw hauv Teb Chaws Mes Kas. Kev ua liaj ua teb ntawm txhua qhov uas ntau thiab tsawg hauv Teb Chaws Mes Kas, hauv nroog thiab nyob deb nroog, uas tsim thiab muag, los sis ib txwm yuav muag tau, cov khoom lag luam cog qoob loo yuav tau txog $1,000 los sis ntau dua hauv xyoo 2022, uas tau suav nrog. Kev ua liaj ua teb hauv Teb Chaws Puerto Rico uas tsim khoom thiab muag, los sis feem ntau muag tau, $500 los sis ntau dua ntawm cov khoom lag luam cog qoob loo xyoo 2022, tau suav nrog ua ke.

Hamer tau hais tias "nws yog ib qho tseem ceeb uas txhua tus neeg tsim khoom teb rau Kev Suav Cov Pej Xeem Txog Kev Cog Qoob Loo Xyoo 2022 txhawm rau kom lawv tuaj yeem sawv cev thiab qhia pom txog hauv cov ntaub ntawv uas muaj txiaj ntsig no". "Cov kev txheeb cais no yuav cuam tshuam ncaj qha rau cov neeg tsim khoom rau ntau lub xyoo. Yog tias tsis muaj lawv cov tswv yim, peb cov neeg tsim khoom lag luag cog qoob loo tau siv zog ua hauj lwm muaj kev pheej hmoo tsis tau txais kev pab."

NASS yuav tshaj tawm cov txiaj ntsig ntawm kev suav pej xeem cog qoob cog loo hauv xyoo 2024. Mus saib www.nass.usda.gov/agcensus kom paub ntau ntxiv.

###

NASS is the federal statistical agency responsible for producing official data about U.S. agriculture and is committed to providing timely, accurate and useful statistics in service to U.S. agriculture.

USDA is an equal opportunity provider, employer and lender. To file a complaint of discrimination, write to USDA, Assistant Secretary for Civil Rights, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, S.W., Stop 9410, Washington, DC 20250-9410, or call toll-free at (866) 632-9992 (English) or (800) 877-8339 (TDD) or (866) 377-8642 (English Federal-relay) or (800) 845-6136 (Spanish Federal-relay).